DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP

LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận để đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính pháp lý cho mọi hoạt động của Quý Khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn các loại giấy phép như sau:

  1. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  2. Giấy phép kinh doanh những ngành nghề có điều kiện;
  3. Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư;
  4. Quyết định chủ trương đầu tư;
  5. Giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
  6. Các loại Giấy phép xây dựng;
  7. Giấy phép chứng nhận điều kiện về an ninh trật tự;
  8. Các loại giấy phép khác theo quy định của pháp luật.