QUẢN TÀI VIÊN

Quản tài viên là một lĩnh vực khá mới lạ ở Việt Nam, Quản tài viên là người thực hiện việc đánh giá, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp để hỗ trợ các Doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản khi tham gia các vụ việc phá sản.

Dịch vụ Quản tài viên do LUẬT HẠNH MINH cung cấp bao gồm:

  1. Tham gia các vụ việc phá sản Doanh nghiệp với tư cách Quản tài viên để đề xuất theo Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Doanh nghiệp;
  2. Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;
  3. Quản tài viên xác minh, thu thập quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan để hoạt động Doanh nghiệp;
  4. Giám sát hoạt động của Doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
  5. Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản của Doanh nghiệp;
  6. Đại diện cho Doanh nghiệp trong trường hợp Doanh nghiệp không có người đại diện theo pháp luật;
  7. Tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của Doanh nghiệp bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;
  8. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định pháp luật.