HÀNH CHÍNH

LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý thuộc lĩnh vực Luật Hành Chính bao gồm những nội dung sau:

Dịch vụ tư vấn:

 1. Tư vấn thực hiện các thủ tục Hành chính như đất đai, doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, hộ tịch…;
 2. Tư vấn quyền khiếu nại, tố cáo; trình tự, hình thức, thời hiệu khiếu nại với Quyết định, hành vi hành chính;
 3. Hỗ trợ soạn đơn khiếu nại, tham gia giải quyết khiếu nại, tham gia đối thoại, cung cấp bằng chứng, chứng cứ, sao chụp tài liệu, hồ sơ khiếu nại;
 4. Tư vấn về giải quyết tranh chấp hành chính, khởi kiện vụ án hành chính: soạn đơn khiếu nại, xác định thẩm quyền tòa án, cung cấp bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện; tư vấn áp dụng các biện pháp ngăn chặn, thay đổi, hủy bỏ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn;
 5. Tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc khiếu nại/khởi kiện các Quyết định xử phạt hành chính liên quan đến các vấn đề: thuế, Doanh nghiệp, giao thông đường bộ, an ninh trật tự, lao động…;
 6. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực hành chính theo yêu cầu của Khách hàng.

Dịch vụ tham gia giải quyết tranh chấp Hành chính:

 1. Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, hướng dẫn và yêu cầu Khách hàng cung cấp bổ sung các chứng cứ, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến tranh chấp;
 2. Soạn thảo các văn bản, đơn từ, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp hành chính;
 3. Đại diện, tham gia cùng Khách hàng làm việc, liên hệ với các Cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan;
 4. Cử Luật sư làm đại diện theo ủy quyền của Khách hàng để làm việc với các Cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Khách hàng;
 5. Cử Luật sư tham gia tố tụng với tư cách Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng trong giai đoạn tố tụng;
 6. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Khách hàng trong giai đoạn thi hành án.