THỪA KẾ

LUẬT HẠNH MINH cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến tranh chấp thừa kế bao gồm:

Các tranh chấp về thừa kế theo di chúc:

 1. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến hình thức và nội dung của di chúc đã lập;
 2. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
 3. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 4. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp về cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
 5. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 6. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề lập di chúc chung của vợ chồng;
 7. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp liên quan hiệu lực pháp luật của di chúc.

Các tranh chấp về thừa kế theo pháp luật:

 1. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp đối với các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
 2. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến xác định người thừa kế theo pháp luật;
 3. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế thế vị;
 4. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh chấp về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
 5. Tư vấn và nhận tham gia giải quyết tranh về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.