ĐẤT ĐAI

Ngày nay, những vụ án tranh chấp về đất đai, nhà ở ngày càng nhiều và phức tạp, hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh quá rộng với nhiều quy định chồng chéo lẫn nhau gây khó khăn cho việc tìm hiểu, áp dụng và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai. LUẬT HẠNH MINH đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan trong lĩnh vực trong Đất đai, bao gồm cả tư vấn đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai. Cụ thể:

Tư vấn pháp luật Đất đai:

 1. Tư vấn thủ tục, soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn…;
 2. Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng…;
 3. Tư vấn về thừa kế liên quan đến đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại đất đai;
 4. Tư vấn các thủ tục về đất đai như: chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công chứng Hợp đồng liên quan đến đất đai, nhà ở…;
 5. Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất;
 6. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến pháp luật đất đai.

Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai:

 1. Tư vấn và nhận thực hiện soạn thảo đơn khởi kiện, tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ các bên trong vụ án tranh chấp đất đai;
 2. Đại diện theo ủy quyền cho Khách hàng tham gia thương lượng, hòa giải và quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan;
 3. Tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Thực hiện tố cáo, khiếu nại các Quyết định hành chính trái pháp luật liên quan đến đất đai;
 5. Tham gia tố tụng với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại các cấp Tòa án