ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN TRONG VÀ NGOÀI TỐ TỤNG

Đại diện theo ủy quyền là việc cá nhân, pháp nhân nhân danh và vì lợi ích của một cá nhân hoặc pháp nhân khác để xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự.

Dịch vụ Đại diện ủy quyền do LUẬT HẠNH MINH cung cấp bao gồm:

  1. Tham gia tố tụng, thay mặt Khách hàng làm việc tại các Cơ quan Tiến hành Tố tụng, Cơ quan Nhà nước có liên quan khác;
  2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, xin cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất…;
  3. Thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng;
  4. Đại diện cho Khách hàng Doanh nghiệp thực hiện các công việc khác ngoài tố tụng: đàm phán, thương lượng Hợp đồng; đại diện cho Doanh nghiệp giải quyết tranh chấp nội bộ Công ty; Đại diện cho Doanh nghiệp giải quyết tranh chấp giữa Doanh nghiệp với các cá nhân, Doanh nghiệp; Thay mặt Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện các Quyết định hành chính, hành vi hành chính…